Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سند تك برگی چيستبرچسب

آشنایی با انواع سند ملکی انواع سند ملکی: در ابتدا مفهومی که در مورد سند به ذهنمان میاید این است که سند نوشته ای برروی کاغذ است که تعدادی امضا دارد.در لغت سندرا آنچه که به آن اعتماد کنند تفسیر کرده اند و میتواند برهرچیزی مانند :تکه